10% atlaide visiem produktiem.

Search
Close this search box.

DIENESTA NOSACĪJUMI

Lūdzu, izlasiet mūsu vietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumus, jo tajos ir iekļauta svarīga informācija par jūsu tiesībām.

Pēdējo reizi skatīts: 2023-10-07 12:58:23

 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir uzskatāmi par līgumu starp AmoreJ, uzņēmuma kods , kas reģistrēts Mokolų 34, Marijampolė, LT (turpmāk tekstā – “e-veikals”), un jums kā tīmekļa vietnes https://amorej.lt (turpmāk tekstā – “tīmekļa vietne”) apmeklētāju, un tajos ir izklāstīti tīmekļa vietnes izmantošanas vispārīgie noteikumi un noteikumi.

Noteikumos lietotie termini “mēs”, “mūs” vai “mūsu” nozīmē Uzņēmumu. Termini “jūs”, “jūsu”, “apmeklētājs” vai “klients” attiecas uz jebkuru personu, kas apmeklē mūsu Vietni.

Neatkarīgi no tā, vai jūs tikai pārlūkojat Vietni vai iegādājaties Vietnē sniegtos pakalpojumus un/vai preces (“Produkti”), mūsu Vietnes izmantošana nozīmē jūsu elektronisku piekrišanu un apliecinājumu, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai grozīt šos Noteikumus vai jebkādas politikas vai vienošanās, kas tiek uzskatītas par šo Noteikumu sastāvdaļu. Jūs piekrītat, ka jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas vietnē https://amorej.lt. Ja Jūs izmantojat šo Vietni pēc šādām izmaiņām vai papildinājumiem, tas nozīmē, ka Jūs piekrītat šiem Noteikumiem.

Ja nepiekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus ar pēdējiem grozījumiem, lūdzu, neizmantojiet (vai pārtrauciet izmantot) šo Tīmekļa vietni.

 1. TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs, t. i., 18 gadus vecs vai vecāks, ka visa jūsu sniegtā personiskā informācija ir pareiza, ka neizmantojat citas personas personas datus vai identitāti un ka varat slēgt civiltiesiskus līgumus saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem vai savas mītnes valsts likumiem, ja mūsu vietnei piekļūstat no citas valsts.

Ja jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni vai iegādājaties Produktus juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt, ka esat pienācīgi pilnvarots un jums ir tiesības pieņemt šos Noteikumus pārstāvētās juridiskās personas vārdā. Šajā gadījumā termini “jūs”, “jūsu”, “apmeklētājs” vai “klients” attiecas uz juridisko personu, kuru jūs pārstāvat. Ja izrādās, ka jums nav atbilstošu pilnvaru vai tiesību pārstāvēt juridisku personu, atbildība par šo Noteikumu ievērošanu var tikt nodota jums personīgi.

 1. TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, jūs piekrītat to darīt likumīgi, saskaņā ar visiem spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem un tiesību aktiem, kā arī piekrītat, ka jūsu publicētais saturs ir likumīgs un nepārkāpj likumu un/vai citu apmeklētāju tiesības.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, Jūs:

– Jūs neradīsiet un nemēģināsiet radīt kaitējumu Tīmekļa vietnei (instalējot datorvīrusus, ļaunprātīgas koda programmas vai ko citu, kas var sabojāt vai traucēt Tīmekļa vietnes darbību),

– Jūs neievietosiet Tīmekļa vietnē vai sociālo tīklu kontos, kas saistīti ar Tīmekļa vietni, nekādu konfidenciālu vai patentētu informāciju, apmelojošu vai neslavas celšanas informāciju vai saturu, kas var pārkāpt cita klienta vai jebkuras citas personas privātumu,

– Jūs neievietosiet Tīmekļa vietnē vai ar Tīmekļa vietni saistītos sociālo mediju kontos nekādu informāciju un/vai saturu, kas var pārkāpt citas personas vai organizācijas intelektuālā īpašuma tiesības,

– jūs nedrīkstat kopēt vai citādi izplatīt šo Vietni vai jebkuru tās daļu, vai jebkādu tajā iekļauto informāciju vai saturu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas,

– jūs nemēģināsiet iegūt neatļautu piekļuvi Vietnei vai tās serveriem, vai citiem serveriem, kuriem var būt pieslēgti mūsu datori un datubāzes,

– jūs neizmantosiet DoS vai DDoS uzbrukumus mūsu Tīmekļa vietnei vai kā citādi mēģināsiet traucēt Tīmekļa vietnes darbību,

– jūs neizveidosiet konkurējošu Produktu vai nekopēsiet tā funkcijas vai daļu no tā funkcijām,

Brīdinām, ka, ja mēģināsiet veikt kiberuzbrukumu mūsu Tīmekļa vietnei vai mūsu datubāzei, pret jums var tikt ierosināta kriminālvajāšana. Mēs nepieļaujam šādu praksi un nekavējoties ziņosim par nelikumīgām darbībām attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm.

 1. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Papildus iepriekš minētajiem vispārīgajiem Vietnes lietošanas noteikumiem šīs sadaļas noteikumi attiecas arī uz mūsu Vietnes satura aizsardzību. Visu informāciju mūsu Vietnē, tostarp datus, tekstu, programmatūru, pirmkodu, grafiku, fotoattēlus, skaņas, mūziku, videoklipus un funkcijas, kā arī tajā iekļautās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipus (“Saturs”), aizsargā autortiesību, preču zīmju un citi intelektuālā īpašuma tiesību akti. Viss Saturs, ko mēs padarām pieejamu mūsu Vietnē vai citos kanālos, kas saistīti ar Vietni, pieder AmoreJ vai mums ir piešķirtas tiesības izmantot šādu Saturu.

Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt un/vai izplatīt mūsu Tīmekļa vietnes saturu komerciālos nolūkos. Jūs varat izmantot mūsu Vietnes informāciju un saturu savā datorā vai citas ierīces ekrānā vai saglabāt Saturu elektroniskajās ierīcēs, bet ne serveros vai citās tīklā savienotās ierīcēs. Jūs varat arī iegūt mūsu Tīmekļa vietnes satura drukātu kopiju, taču, to darot, jūs piekrītat to izmantot tikai personīgai lietošanai, nevis komerciāliem mērķiem.

Tīmekļa vietnes Saturs jums tiek sniegts “tāds, kāds ir”, “kā pieejams” un “ar visiem trūkumiem” tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, un to nedrīkst lejupielādēt, kopēt, reproducēt, izplatīt, pārraidīt, pārraidīt, rādīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot citiem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Šie Noteikumi nepiešķir jums nekādas autortiesības, preču zīmju tiesības, patentu tiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības vai licences.

 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Ja mēs neievērosim šos Noteikumus, mēs jums atlīdzināsim tikai tiešos zaudējumus, kas radušies šo Noteikumu pārkāpuma rezultātā.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat to darīt uz savu risku. Mēs nesniedzam nekādas garantijas saistībā ar mūsu Vietni vai tās izmantošanu. Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, jūs apstiprināt, ka saprotat, ka mēs nevaram garantēt pilnīgu Tīmekļa vietnes drošību. Jūs kā interneta lietotājs uzņematies visus riskus.

Mēs vienmēr centīsimies nodrošināt, ka Tīmekļa vietnē sniegtā informācija un dati ir pareizi un aktuāli, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka Tīmekļa vietnē var būt neprecizitāšu, tostarp tehnisku problēmu un darbības traucējumu, ar ko jūs varat saskarties, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni. Ja mēs pamanīsim vai būsim informēti par jebkādiem trūkumiem, kļūdām vai neprecīzu informāciju mūsu Tīmekļa vietnes saturā, mēs veiksim pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk tos labotu, taču nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par:

– mūsu Tīmekļa vietnes nesaderība ar jūsu izmantoto aparatūru, programmatūru un telekomunikācijām;

– ārējas tehniskas problēmas, kas ietekmē Tīmekļa vietnes netraucētu darbību;

– trešo personu tīmekļa vietņu, kas var būt saistītas ar mūsu Vietni, saturu un drošību;

– tīmekļa vietne neatbilst jūsu vēlmēm.

Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs neesam atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo personu par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. kā arī par jebkādiem citiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies mūsu Tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā.

 1. ZAUDĒJUMU KOMPENSĀCIJA

Jūs piekrītat atlīdzināt mums un/vai mūsu saistītajiem uzņēmumiem jebkādas prasības, prasības, izdevumus un zaudējumus (tostarp, bet ne tikai, saprātīgu advokātu honorāru), kas mums var rasties tieši vai netieši, kā rezultātā: (a) Jūsu šīs Tīmekļa vietnes izmantošanu, (b) jebkuru šo Noteikumu un Privātuma politikas noteikumu vai vienošanos pārkāpumu un/vai (c) jebkuru trešo personu tiesību pārkāpumu, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Šīs sadaļas noteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu paliek spēkā arī pēc šo Noteikumu un nosacījumu izbeigšanās vai termiņa beigām un pēc tam, kad jūs izmantojat šo Vietni.

 1. PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs nodrošinām, ka visi personas dati, kurus mēs apkopojam vai kurus jūs mums pārsūtāt, tiks glabāti konfidenciāli un apstrādāti saskaņā ar 2016. gada Privātuma likumu. 27. aprīlis Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – “Vispārīgā datu aizsardzības regula”).Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka visa informācija, ko mums sniedzat, ir pareiza un precīza.

 1. DATU PĀRRAIDE

Ja šo Vietni apmeklējat no citas valsts, kas nav mūsu darbības valsts, var notikt starptautiska informācijas pārsūtīšana. Apmeklējot šo Tīmekļa vietni un sazinoties ar mums elektroniski, jūs piekrītat šādai informācijas nosūtīšanai un neiebilstat pret to.

 1. TĪMEKĻA VIETNES PIEEJAMĪBA

Mēs darīsim visu iespējamo, lai mūsu Tīmekļa vietne būtu pieejama un darbotos 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, taču Tīmekļa vietne var būt nepieejama no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, telekomunikāciju vai digitālās pārraides savienojumu pārtraukumu vai kļūmju dēļ, kā arī periodiskas Tīmekļa vietnes vai tās funkciju uzturēšanas, remonta vai atjaunināšanas dēļ, kas tiek veikti periodiski.

Jūs piekrītat, ka mēs nevaram garantēt nepārtrauktu šīs Tīmekļa vietnes darbību un neuzņemamies nekādu atbildību pret jums vai jebkuru citu personu.

 1. PAKALPOJUMU IZBEIGŠANA

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, nenorādot iemeslus un bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai maksimāli pagarinātu visu mūsu pakalpojumu darbības laiku, var gadīties, ka mūsu piedāvāto pakalpojumu darbība tiks pārtraukta. Šādā gadījumā mēs jums piedāvāsim līdzīgu pakalpojumu atceltā pakalpojuma vietā vai arī atmaksāsim naudu, ja par pakalpojumu tika samaksāts.

 1. IEMAKSAS UN NODOKĻI

Jūs piekrītat un neiebilstat pret to, ka AmoreJ iekasē un administrē jūsu maksājumus.

Jūs piekrītat samaksāt par pasūtījumu, ko veicat, izmantojot šo vietni, kā arī visas citas maksas un maksājumus, kas saistīti ar jūsu veikto pasūtījumu.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt cenas un piemērojamās maksas, un šādas izmaiņas tiks publicētas šajā vietnē, un tās stāsies spēkā nekavējoties pēc publicēšanas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atmaksāšanas politika: jūs varat pieprasīt atmaksāt naudu par mūsu Vietnē iegādātajiem Produktiem un/vai pakalpojumiem 14 dienu laikā no pirkuma vai pasūtījuma piegādes dienas (“Atmaksas periods”). Atmaksas pieprasījumus apstrādāsim 14 dienu laikā pēc atmaksas pieprasījuma saņemšanas. Jūs nekādā gadījumā nevarat pieprasīt atmaksāt vairāk par summu, kas pārsniedz summu, kuru esat samaksājis par mūsu pakalpojumu vai Produktu.

 1. ATBILSTĪBA VIETĒJIEM TIESĪBU AKTIEM.

Mēs negarantējam, ka šajā vietnē pieejamie Produkti un/vai Saturs ir likumīgi jebkurā valstī vai jurisdikcijā. Jums ir aizliegts piekļūt šai vietnei no valstīm un jurisdikcijām, kurās vietējie likumi aizliedz Vietnes produktus un/vai saturu. Ja izvēlaties izmantot šo Vietni un tās Saturu, atrodoties ārvalstīs, jūs esat atbildīgs par visu jūsu atrašanās vietas likumu un noteikumu ievērošanu.

 1. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šos Noteikumus un nosacījumus un jebkādus strīdus vai prasības, kas izriet no tiem vai saistībā ar tiem, reglamentē un interpretē saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

 1. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai saistībā ar tiem, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja tas nenotiek 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Lietuvas Republikas tiesā. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem, ir Lietuvas tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.

 1. NODAĻU VIRSRAKSTI

Šajos Noteikumos ietvertie sadaļu virsraksti ir tikai ērtības labad, un tie nav interpretējami, lai interpretētu vai skaidrotu Noteikumus.

 1. NOSACĪJUMU SPĒKĀ ESAMĪBA

Vienas Noteikumu daļas spēkā neesamība nenozīmē, ka visi Noteikumi ir spēkā neesoši. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šo Noteikumu daļu atzīs par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, šāda daļa tiks atdalīta no pārējiem Noteikumiem, kas joprojām būs spēkā esoši un izpildāmi likumā atļautajā apmērā.

 1. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz tālāk norādīto adresi vai pa e-pastu:

AmoreJ

Mokolų 34, Marijampole

[email protected]